CEH)certified ethical hacker) یا همان مدرک هکرهای قانونمند چیست؟

کلاس CEH یک برنامه آموزشی امنیت شبکه نیست.
کلاس CEH یک برنامه آموزش آنالیز امنیت نیست
کلاس CEH یک برنامه آموزش تست امنیت نیست
کلاس CEH به طور 100% یک برنامه آموزش حمله شبکه است
بخاطر داشته باشید که CEH بطور %100 به شما حمله شبکه نه تدافع را آموزش می دهد.
با توجه به وسعت ابزارها آموزگار توانایی نشان داده همه ابزارهای را به شما ندارد و تنها برنامه های منتخب شده را آموزش می دهد و دانشجو احتیاج به تمرین با ابزارهای نشان داده نشده را دارد. لطفا هدف را برای تمرین زنده هک در سایت www.certifiedhacker.com انجام دهید.این سایت برای امتحان کردن ابزارها برای هدف زنده دانشجو طراحی شده است.لطفا از exploits در سایت های دیگر در اینترنت خود دارای کنید.

امتحان CEH )certified ethical hacker) - مدرک هکرهای قانونمند

کد امتحان: 312-50/EC0-350
تعداد سئوالات: 150
مدت: 4 ساعات
نمره قبولی : 70%
این یک امتحان سخت است و احتیاج به دانش وسیع و تمرینات مستمر دارد

 مراحل

اهمیت امنیت -> عناصر امنیت -> فازها در اجرای هکرهای بدخواه -> انواع حملات هکرها -> Hacktivism-> هک قانونمند -> تحقیق آسیب پذیری و ابزارها ->هدایت هک قانونمند