در لينوکس از ويرايشگر متني visual Editor به منظور ويرايش استفاده ميشود.توجه داشته باشيد در زماني که از اين ويرايشگر به منظور تغيير در فايلهاي پيکربندي که خارج از دايرکتوريhome  ما قرار دارند بايد بصورت کاربر ريشه root وارد سيستم شويم
در صورتي که بخواهيم يک فايل متني text به نام subnet درست کنيم ابتدا بايد فرمان vi و سپس نام subnet را وارد کنيم

$vi subnet

سپس با فشار دادن دکمه i و يا دکمه insert ميتوانيم متن دلخواه را وارد کنيم
بطور مثال متن you're welcome را وارد ميکنيم سپس بعد از پايان متن دمکه Esc را فشار ميدهيم و به منظور ذخيره و خروج از فايل مورد نظر فرمان :wq را تايپ ميکنيم
از فرمانهاي زير در ويريشگر vi ميتوانيم استفاده کنيم
w: به منظور ذخيره
wq: به منظور ذخيره و خروج
q: ذخيره نميشود
!q:به منظور نمايش خطوط همراه با شماره


در صورتي که در محيط گرافيکي ميباشيم ميتوانيم با استفاده از فرمان gedit از اين ويرايشگر بصورت گرافيکي استفاده کنيم