Disk Quota ( سهميه بندي ديسک)
ابزاري است براي محدود کردن ميزان استفاده فضاي ديسک سرور براي ذخيره فايل ها و اطلاعات کاربران.اگر بخواهيم سهميه بندي ديسک (Disk Quota) را انجام دهيد بايد پارتيشن NTFS داشته باشيم .به منظور ايجاد سهميه بندي بر روي پارتيشن مورد نظر راست کليک و تب Quota را انتخاب کنيد

پس از فعال کردن گزينه enable quota management ميزان فضايي را که ميخواهيم براي کاربران در نظر بگيريم را در قسمت limit disk space to وارد ميکنيم. من مقدار GB 5 را در نظر گرفتم.همچنيم مقدار 500 kb را براي سطح اخطار.

 

disk quota سهميه بندي ديسک


از گزينه  Quota Entries ميتوانيم به منظور قرار دادن فضاي هاي موردعلاقه مان(فضاي اختصاصي ) براي کاربران مختلف استفاده کنيم.

Quota Entries


بر روي new quota entryکليک و کاربر مورد نظرتان را انتخاب کنيد.بطور مثال من ميخواهم فضاي 2GB را به حساب کاربري ali اختصاص دهم.

select user انتخاب حساب کاربري

من مقدار فضاي 10 GB را براي مقدار فضاي سهميه بندي ديسک اين کاربر در نظر مي گيرم.

فضاي ديسک