اطلاعات مربوط به کاربران در فايلي بنام data base security ذخيره مي شود.اگر شبکه ما work Group باشد اين فايل به صورت localy در کامپيوتر ذخيره مي شود و زماني که يک local acount را براي log on کردن وارد سيستم کنيم آن acount را در فايل security ذخيره مي شود خودش جستجو مي کند ولي در دومين کليه اطلاعات مربوط به کاربران در DC ذخيره ميشود و زماني که کاربري بخواهد از يک کامپيوتر عضو Domain به DC وارد شود در صورتيکه در کادر log on to نام کامپيوتر local نوشته شود سيستم به جستجوي data security,local مي گردد و زماني که در کادر log on to نام domain نوشته شود سيستم ابتدا با DC ذکر شده ارتباط برقرار مي کند و سپس نام کاربر را در dc data security جستجو مي کند

profiles
پروفايل ها تنظيماتي هستند که از طريق سيستم عامل به کاربران تقديم مي شوند.انواع مختلف پروفايل عبارتند از:

1.Local Profiles
2.Roaming Profiles
3.Mandatory Profiles

محتويات User profile عبارتند از:
فايل ها و مدارک ذخيره شده کاربر
تنظيمات و پيکربندي هاي برنامه
تنظيمات محيط و desktop
پيکربندي ها و تنظيمات control panel

Local Profiles
زماني که کاربر از يک کامپيوتر عضو Domain به DC وارد مي شود پروفايل آن کاربر در همان کامپييوتر ايجاد مي شود و در کل آن کاربر از هر کامپيوتر عضو domain به DC واردشود پروفايلش در همان جا نيز ايجاد مي شود و باعث پراکندگي اطلاعات مي شود و از نظر امنيتي مي تواند مشکل ساز باشد
کاربر توانايي تغيير را دارد
محل قرار گيري local profile در c:\Documents and settings\usr name\NTUSER.DAT است

Roaming Profiles
با استفاده از roaming profile مي توانيم پروفايل کاربران را در DC متمرکز کنيم.به دليل تمرکز اطلاعات در DC مي توان از آن اطلاعات Backup گرفته شود و امنيت بالايي به دليل تمرکز پروفايل ها داشته باشيم و در کل مديريت راحت تر را براي ما امکان پذير مي کند. معايب :به دليل تجمع تمامي پروفايل ها در DC مي بايد فضاي ذخيره سازي در DC بالا باشد و به دليل عمليات duplicate اطلاعات در DC باعث مي شود که به DC بار ترافيکي بالايي تحميل مي شود
نکته قابل توجه اينکه کاربر از هر کامپيوتري به سرور وارد شود تنظيمات مشابه خود را دارد و امکان تغييرات را نيز دارد

Mandatory Profiles
تنظيمات از طريق سرور به کاربر اعمال مي شود.کاربر امکان تغييرات را دارد اما پس از log off پروفايل به حالت اول بر مي گردد و تغييرات ذخيره نمي شود

طريقه ساختن Roaming profile
ابتدا يک فلدربنام protestرا در سرور ايجاد مي کنيم و share مي کنيم و permission آن را full control permission every one قرار مي دهيم (full control,change,read) سپس وارد کنسول Active Directory users and computer و properties کاربر را باز کرده و tab,profile را انتخاب مي کنيم و بعد در کادر profile path تايپ مي کنيم 

\\com1\protest\%username%

توجه داشته باشيد com1 نام کامپيوتر و protest نام فلدر share شده است

طريقه ساختن Mandatory Profile
ابتدا بايد roaming profile را بسازيم سپس آن را به mandatory تبديل کنيم
خط \\com1\protest\%username% را در قسمت connect to وارد ميکنيم و درايو Z را انتخاب ميکنيم سپس به پروفايل کاربر مي رويم و فايل ntuser.dat را به ntuser.man که به معني mandatory است تغييير مي دهيم